avís legal

LLEI DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)

Mediacable Servicios de Producción, SL, responsable del lloc web, d'ara endavant RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris el present document, amb la finalitat de complir les obligacions establertes en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), així com informar a tots els usuaris del lloc web sobre quines són les condicions d'ús.Qualsevol persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a l'observança i compliment rigorós de les disposicions aquí establertes, així com a qualsevol altra disposició legal que sigui d'aplicació.LA TEVA EMPRESA, S.L. es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació al lloc web de Mediacable, S.L.

DADES IDENTIFICATIVES

Titular: Mediacable Servicios de Producción, SL
CIF: B61948444
Domicili: Av Diagonal, 177 Planta 12
Correu electrònic: info@salvador50anys.cat

OBJECTE
A través del Lloc Web, oferim als Usuaris la possibilitat d'accedir a la informació sobre els nostres serveis.

PRIVACITAT I TRACTAMENT DE DADES
Quan per a l'accés a determinats continguts o serveis sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els Usuaris garantiran la seva veracitat, exactitud, autenticitat i validesa. L'empresa donarà a aquestes dades el tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en els termes indicats a la secció de Política de Privacitat.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL
L'Usuari reconeix i accepta que tots els continguts que es mostren en l'Espai Web i en especial, dissenys, textos, imatges, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques, o qualssevol altres signes susceptibles d'utilització industrial i/o comercial estan subjectes a drets de Propietat Intel·lectual i totes les marques, noms comercials o signes distintius, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, sobre els continguts i/o qualsevol altres elements inserits en la pàgina, que són propietat exclusiva de l'empresa i/o de tercers, qui tenen el dret exclusiu d'utilitzar-los en el trànsit econòmic. Per tot això l'Usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar tals continguts mantenint indemne a l'empresa de qualsevol reclamació que es derivi de l'incompliment de tals obligacions. En cap cas l'accés a l'Espai Web implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d'aquests drets, llevat que s'estableixi expressament el contrari. Les presents Condicions Generals d'Ús de l'Espai Web no confereixen als Usuaris cap altre dret d'utilització, RRHH, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública de l'Espai Web i/o dels seus Continguts diferents dels aquí expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol drets estarà sotmès a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a tal efecte per l'empresa o el tercer titular dels drets afectats.

Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes informàtics, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest Espai, així com el propi Espai en el seu conjunt, com a obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d'autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual. L'empresa és titular dels elements que integren el disseny gràfic de l'Espai Web, els menús, botons de navegació, el codi HTML, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut de l'Espai Web o, en qualsevol cas disposa de la corresponent autorització per a la utilització d'aquests elements. El contingut disposat a l'Espai Web no podrà ser reproduït ni en tot ni en part, ni transmès, ni registrat per cap sistema de recuperació d'informació, de cap forma ni en cap mitjà, llevat que es compti amb l'autorització prèvia, per escrit, de l'esmentada Entitat.

Així mateix queda prohibit suprimir, eludir i/o manipular el «copyright» així com els dispositius tècnics de protecció, o qualssevol mecanismes d'informació que puguin contenir els continguts. L'Usuari d'aquest Espai Web es compromet a respectar els drets enunciats i a evitar qualsevol actuació que pugui perjudicar-los, reservant-se en tot cas l'empresa l'exercici de quants mitjans o accions legals li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE L'USUARI DE L'ESPACI WEB

L'Usuari es compromet a:
Fer un ús adequat i lícit de l'Espai Web així com dels continguts i serveis, de conformitat amb: (i) la legislació aplicable en cada moment; (ii) les Condicions Generals d'Ús de l'Espai Web; (iii) la moral i bones costums generalment acceptades i (iv) l'ordre públic.

Proveir-se de tots els mitjans i requeriments tècnics que es precisin per accedir a l'Espai Web.Facilitar informació verídica en complir amb les seves dades de caràcter personal els formularis continguts a l'Espai Web i mantenir-los actualitzats en tot moment de manera que respongui, en cada moment, a la situació real de l'Usuari. L'Usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi a l'empresa o a tercers per la informació que faciliti.

No obstant això l'establert en l'apartat anterior l'Usuari haurà d'abstenir-se també de:

Fer un ús no autoritzat o fraudulent de l'Espai Web i/o dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibit en les presents Condicions Generals d'Ús, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir l'ús normal dels serveis o els documents, arxius i tota mena de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic.

Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides de l'Espai Web, sense complir les condicions exigides per a aquest accés.Provocar danys en els sistemes físics o lògics de l'Espai Web, dels seus proveïdors o de tercers.Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics de l'empresa, proveïdors o de tercers.Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades de l'empresa, tercers proveïdors i altres Usuaris.Reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això sigui legalment permès.Suprimir, amagar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets de l'empresa o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanismes d'informació que puguin inserir-se als continguts.

Obtenir i intentar obtenir els continguts emprant per a això mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s'hagin indicat expressament a les pàgines web on es trobin els continguts o, en general, dels que s'emprin habitualment a Internet per no entrañar un risc de dany o inutilització de l'Espai web i/o dels continguts.En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

• De qualsevol manera sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els Tractats Internacionals i en la resta de la legislació vigent.

• Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatoris, violents o, en general, contraris a la llei, a la moral, a les bones costums generalment acceptades o a l'ordre públic.

• Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.• Incorpore, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i a les bones costums generalment acceptades o a l'ordre públic. Indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d'ansietat o por.• Indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l'equilibri psíquic.• Es troba protegit per la legislació en matèria de protecció intel·lectual o industrial pertanyent a la societat o a tercers sense que hagi estat autoritzat l'ús que es pretengui realitzar.

• Sigui contrari a l'honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones.• Constitueixi qualsevol tipus de publicitat.• Inclogui qualsevol tipus de virus o programa que impedeixi el normal funcionament de l'Espai Web.Si per accedir a alguns dels serveis i/o continguts de l'Espai Web, se li proporcionés una contrasenya, s'obliga a usar-la de manera diligent, mantenint-la en tot moment en secret. En conseqüència, serà responsable de la seva adequada custòdia i confidencialitat, comprometent-se a no cedir-la a tercers, de manera temporal o permanent, ni a permetre l'accés als esmentats serveis i/o continguts per part de persones alienes. Igualment, s'obliga a notificar a la societat qualsevol fet que pugui suposar un ús indegut de la seva contrasenya, com, a títol enunciatiu, el seu robatori, pèrdua o l'accés no autoritzat, amb la finalitat de procedir a la seva immediata cancel·lació. En conseqüència, mentre no efectuï la notificació anterior, l'empresa quedará eximida de qualsevol responsabilitat que pugui derivar-se de l'ús indegut de la seva contrasenya, sent de la seva responsabilitat qualsevol utilització il·lícita dels continguts i/o serveis de l'Espai Web per qualsevol tercer il·legítim. Si de manera negligent o dolosa incomplís qualsevol de les obligacions establertes en les presents Condicions Generals d'Ús, respondrà per tots els danys i perjudicis que d'aquest incompliment poguessin derivar-se per a l'empresa.

RESPONSABILITATS

No es garanteix l'accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions contingudes a la web que puguin veure's impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control. No es fa responsable de les decisions que poguessin adoptar-se com a conseqüència de l'accés als continguts o informacions ofertes.

Es podrà interrompre el servei, o resoldre de manera immediata la relació amb l'Usuari, si es detecta que un ús del seu Espai Web, o de qualsevol dels serveis oferts en el mateix, és contrari a les presents Condicions Generals d'Ús. No ens fem responsables per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivades de l'ús de l'Espai Web.Únicament serà responsable d'eliminar, tan aviat com sigui possible, els continguts que puguin generar tals perjudicis, sempre que així se notifiqui. En especial no serem responsables dels perjudicis que es poguessin derivar, entre d'altres, de:Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de l'empresa.Intromissions il·legítimes mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualsevol altres.

Abús indegut o inadequat de l'Espai Web.Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades del mateix. L'administrador de l'espai web es reserven el dret de retirar, total o parcialment, qualsevol contingut o informació present a l'Espai Web.

L'empresa exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin deure's al mal ús dels serveis de lliure disposició i ús per part dels Usuaris de l'Espai Web. Així mateix queda exonerat de qualsevol responsabilitat pel contingut i informacions que puguin ser rebudes com a conseqüència dels formularis de recollida de dades, essent els mateixos únicament per a la prestació dels serveis de consultes i dubtes. D'altra banda, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d'aquests serveis, podrà ser l'Usuari reclamat pels danys o perjudicis causats.

Vostè mantindrà a l'empresa indemne davant de qualssevol danys i perjudicis que es derivin de reclamacions, accions o demandes de tercers com a conseqüència del seu accés o ús de l'Espai Web. Així mateix, vostè es compromet a indemnitzar davant de qualssevol danys i perjudicis, que es derivin de l'ús per la seva part de "robots", "spiders", "crawlers" o eines similars emprades amb la finalitat de recaptar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per la seva part que imposi una càrrega irraonable sobre el funcionament de l'Espai Web.

HIPERVINCLES

L'Usuari s'obliga a no reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant un hiperenllaç o hipervincle, l'Espai Web, així com cap dels seus continguts, llevat autorització expressa i per escrit del responsable del fitxer.

L'Espai Web pot incloure enllaços a altres espais web, gestionats per tercers, amb objecte de facilitar l'accés de l'Usuari a la informació d'empreses col·laboradores i/o patrocinadores. D'acord amb això, la societat no es responsabilitza del contingut d'aquests Espais web, ni es situa en una posició de garant ni/o de part oferent dels serveis i/o informació que es puguin oferir a tercers a través dels enllaços de tercers.S'atorga a l'Usuari un dret limitat, revocable i no exclusiu a crear enllaços a la pàgina principal de l'Espai Web exclusivament per ús privat i no comercial. Els Espais web que inclouin enllaç al nostre Espai Web (i) no podran falsejar la seva relació ni afirmar que s'ha autoritzat tal enllaç, ni incloure marques, denominacions, noms comercials, logotips o altres signes distintius de la nostra societat; (ii) no podran incloure continguts que puguin considerar-se d'aprovació, o suport per part de la nostra societat o dels productes o serveis de la nostra empresa; (iii) no podran incloure continguts que puguin considerar-se il·lícits, immoral o contraris a les bones costums, a l'ordre públic o als drets de tercers.L'empresa es reserva el dret a prohibir o inutilitzar en qualsevol moment els enllaços a l'Espai Web, especialment en el supòsit d'actuacions il·lícites o contràries a la moral i l'ordre públic.

DRET D'EXCLUSIÓ

L'empresa es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a l'Espai Web i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells Usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d'Ús.

GENERALITATS

La societat perseguirà el incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu Espai Web, exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

La societat podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre l'empresa i l'Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de BARCELONA, excepte en els casos en què la legislació vigent disposi el contrari.

CONTACTE

En cas que qualsevol Usuari tingui qualsevol dubte sobre aquestes Condicions Legals o qualsevol comentari sobre l'espai web, si us plau adreci's a info@salvador50anys.cat.